Noviembre

27/11/2023

Bop nº 226. Anuncio. Aprobación inicial suplemento de crédito 3/2023 - P. 09359. Bop nº 226. Anuncio. Aprobación inicial da modificación do suplemento de crédito 1/2023 - P. 09361.

24/11/2023

Bop nº 225. Edicto. Padróns fiscais da taxa pola prestación de servizos complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral, Servizo de comedor escolar, Programa bos dias e Programa tardes divertidas. Período outubro 2023 - P. 09233.

23/11/2023

Bop nº 224. Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas a la reactivación económica del comercio y la hostelera del ayuntamiento de Ames a través de los bonos consuma, BDNS (Identif.): 727975 - P. 09204.

17/11/2023

Bop nº 220. Anuncio. Delegación da competencia para celebración de matrimonio civil - P. 09086.

15/11/2023

Bop nº 218. Anuncio. Aprobación do prezo público das actividades deportivas puntuais do Concello de Ames - P. 08953.

14/11/2023

Bop nº 217. Edicto. Listas cobratorias do prezo público pola prestación do servizo da EMMA, Instrumento e linguaxe musical e Música e movemento, período outubro 2023 - P. 08907. Bop nº 217. Edicto. Padróns fiscais da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, Libre concorrencia e Dependencia, período outubro 2023 - P. 08908.

13/11/2023

Bop nº 216. Edicto. Listas cobratorias do prezo público pola prestación do servizo das escolas infantís A Madalena e O Bosque, período novembro 2023 - P. 08886. Bop nº 216. Anuncio. Nomeamento de persoal funcionario de carreira na praza de informático (estabilización), Decreto nº 3684/2023 - P. 08970. Bop nº 216. Anuncio. Nomeamento de persoal funcionario de carreira praza técnico/a en mocidade e información xuvenil (estabilización), Decreto nº 3686/2023 - P. 08971. Bop nº 216. Anuncio. Nomeamento de persoal funcionario de carreira na praza de responsable garda ambiental (estabilización), Decreto nº 3693/2023 - P. 08973. Bop nº 216. Anuncio. Nomeamentos de persoal funcionario de carreira de dúas prazas de técnico/a medio de inserción laboral (estabilización), Decreto nº 3699/2023 - P. 08974. Bop nº 216. Anuncio. Nomeamento de persoal funcionario de carreira na praza de técnico informático (estabilización), Decreto nº 3702/2023 - P. 08976.

03/11/2023

Bop nº 210. Edicto. Padróns fiscais da taxa pola prestación de servizos complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral, Servizo de comedor escolar, Programa de bos días e Programa tardes divertidas, período setembro 2023 - P. 08582. Bop nº 210. Anuncio. Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal núm. 3.A.9 reguladora da taxa pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Ames, modalidades dependencia e libre concorrencia, Expte. GD12860/2023 - P. 08616. Bop nº 210. Anuncio. Nomeamento de persoal funcionario de carreira praza asesoría xurídica servizos sociais (xornada a tempo parcial) (estabilización), Decreto nº 3598/2023 - P. 08726. Bop nº 210. Anuncio. Nomeamento de persoal funcionario de carreira praza asesoría xurídica do servizo da muller (estabilización), Decreto nº 3597/2023 - P. 08727. Bop nº 210. Anuncio. Nomeamento de persoal funcionario de carreira de dúas prazas de asesoría xurídica de urbanismo (estabilización), Decreto nº 3600/2023 - P. 08728. Bop nº 210. Anuncio. Nomeamento de persoal funcionario de carreira praza xefe/a servizo de planeamento e xestión (estabilización), Decreto nº 3599/2023 - P. 08732.

02/11/2023

Bop nº 209. Anuncio. Aprobación inicial da modificación da Ordenanza núm. 1 reguladora do prezo público pola utilización do Centro Deportivo Municipal A Telleira do Concello de Ames, Expte. GD: 38/2023 - P. 08566. Bop nº 209. Anuncio. Aprobación inicial da Ordenanza reguladora das prestacións patrimoniais de carácter público non tributario dos servizos municipais do Ciclo Integral da Auga do Concello de Ames, Expte. GD: 5679/2023 - P. 08569. Bop nº 209. Anuncio. Aprobación definitiva do Regulamento para a xestión do servizo do Ciclo Integral da Auga no Concello de Ames, Expte. GD 5495/2023 - P. 08570.