05/12/2022

Bop nº 230. Anuncio. Aprobación inicial da cuarta modificación puntual do Regulamento orgánico municipal (ROM) do Concello de Ames, Expte. GD 11838/2022 - P. 07569.

07/11/2022

Bop nº 210. Anuncio. Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal núm. 2.3 reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Ames - P. 06801.

04/11/2022

Bop nº 209. Anuncio. Aprobación inicial da modificación puntual do regulamento da Rede municipal de comedores escolares, 'Bos días cole' e 'Tardes divertidas' do Concello de Ames - P. 06781. Bop nº 209. Anuncio. Aprobación inicial da modificación puntual do regulamento do servizo escola de verán do Concello de Ames - P. 06782. Bop nº 209. Anuncio. Aprobación inicial da modificación puntual do regulamento de funcionamento dos programas lúdicos do Concello de Ames - P. 06783. Bop nº 209. Anuncio. Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal núm. 2.1 reguladora do imposto sobre bens inmobles do Concello de Ames - P. 06784.

17/10/2022

Bop nº 196. Anuncio. Aprobación definitiva do regulamento de títulos, honras e distincións do Concello de Ames, Expediente GD 4760/2022 - P. 06347.

06/10/2022

Bop nº 191. Anuncio. Aprobación inicial do Regulamento de funcionamento do mercado de venda ambulante do Concello de Ames - P. 06154. Bop nº 191. Anuncio. Aprobación inicial da Ordenanza fiscal 3.B.2 reguladora da taxa por instalación de postos nos mercados de venda ambulante do Concello de Ames - P. 06155.

13/09/2022

Bop nº 174. Aprobación definitiva do regulamento de uso e funcionamento das instalacións culturais do Concello de Ames, Expte. GD 3994/2022 - P. 05624. Bop nº 174. Aprobación definitiva do regulamento de instalacións deportivas municipais e escolas deportivas municipais do Concello de Ames, Expte. GD 4239/2022 - P. 05625.

12/08/2022

Bop nº 153. Anuncio. Aprobación definitiva do regulamento do Consello Sectorial de Cultura do Concello de Ames, Expediente GD: 9902/2021 - P. 04966. Bop nº 153. Anuncio. Aprobación inicial do regulamento de títulos, honras e distincións do concello de Ames, Expediente GD 4760/2022 - P. 04971.

09/08/2022

Bop nº 150. Anuncio. Aprobación definitiva da modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo das escolas infantís municipais do Concello de Ames, Expediente: 3557/2022 - P. 04853.

02/08/2022

Bop nº 145. Anuncio. Modificación das bases reguladoras do Programa de vivendas baleiras do Concello de Ames. Expediente GD: 5045/2022 - P. 04626.

11/07/2022

Bop nº 130. Anuncio. Aprobación inicial do regulamento de instalacións deportivas municipais e escolas deportivas municipais do Concello de Ames, Expediente GD 4239/2022 - P. 04147. Bop nº 130. Anuncio. Aprobación inicial do Regulamento de uso e funcionamento das instalacións culturais do Concello de Ames, Expediente GD 3994/2022 - P. 04155.

05/05/2022

Bop nº 085. Anuncio. Aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora da limpeza de terreos, solares e parcelas en solo urbano, núcleo rural e urbanizable delimitado ou con instrumento de planeamento aprobado definitivamente - P. 02393. Bop nº 085. Anuncio. Aprobación inicial do Regulamento do Consello Sectorial da Cultura do Concello de Ames - P. 02394. Bop nº 085. Anuncio. Aprobación inicial do Regulamento de condicións de prestación do Servizo de Atención Temperá dos Concellos de Teo e Ames - P. 02395.

03/05/2022

Bop nº 083. Anuncio. Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal 2.5 reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU) do Concello de Ames, Expediente: 13598/2021 - P. 02304.

30/03/2022

Bop nº 061. Anuncio. Aprobación definitiva do Regulamento da política de seguridade da información do Concello de Ames. Expediente GD 12297/2021 - P. 01566.

09/03/2022

Bop nº 046. Anuncio. Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal 2.5, reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU) do Concello de Ames - P. 01126.

22/02/2022

Bop nº 036. Anuncio. Aprobación da "Instrución Reguladora do Teletraballo" no Concello de Ames, Decreto 387/2022 - P. 00850.

04/02/2022

Bop nº 024. Anuncio. Aprobación inicial do Regulamento da política de seguridade da información do Concello de Ames - P. 00493.

26/01/2022

Bop nº 017. Anuncio. Aprobación definitiva do Regulamento do Consello Sectorial de Educación do Concello de Ames - P. 00295.

07/01/2022

Bop nº 004. Anuncio. Aprobación definitiva do Regulamento do Consello Sectorial de Nenos e Nenas do Concello de Ames - P. 09004.